import_export time pin-drop map info close plus new-window texture engelsiz klima wifi usb bisiklet ring-hat ekspres-hat tek-bilet cift-bilet metrobus vapur tren metro havalimani hastane hastane tarife hattipi arrow-line-up arrow-line-down arrow-line-left arrow-line-right arrow-left arrow-right arrow-dropdown home navigation menu-location menu-map menu-card menu-stars menu-more search facebook twitter instagram youtube vine linkedin rss delete playlist_add loop list

İhale Bilgileri

İşin Adı DEMİRBAŞLARIN SATIŞI İŞİ (İhale Kayıt No: 2017)
İhale Usulû
İşin Miktarı 775 adet
İhalenin Yapılacağı Yer İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL, İhale Komisyonu Odası
İhale Tarihi 10 Mayıs 2017, 10:00
Geçici Teminat Bedeli İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
İhalenin Döküman Bedeli (TL) 50
İhale Dökümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği, Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL
0212 372 22 22 /3440
0212 252 10 17

Açıklama

      İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İDAREMİZE AİT DEMİRBAŞLARIN SATIŞI

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait demirbaşların satışı

b) İşin Yapılacağı Yer: İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Elektronikkart Yönetim Müdürlüğü İstanbulkart Başvuru Merkezleri

c) Miktarı: 775 kalem

2) a) İhale şartnamesi satış bedeli: 50 TL (Elli Türk Lirası)

b) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL ( Not : İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İhale Kayıt Numarası, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır. )

3) İhale Teklif Zarflarının Sunulacağı Yer: İhale teklif zarfları 10.05.2017 günü saat: 10:00’a kadar Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No:2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST adresine teslim edilecektir.

4) İhalenin Yapılacağı Yer: Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4.ncü Kat Komisyon Odasında Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No:2 Metrohan Tünel 34420 Beyoğlu / İSTANBUL ve teklif mektupları aynı gün İhale Komisyonu huzurunda saat 10:00’dan itibaren açılacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

5) Söz konusu ihalenin tahmin edilen toplam bedeli 208.983,16 TL ( iki yüz sekiz bin dokuz yüz seksen üç Türk Lirası on altı kuruş)+ KDV’dir.

6)  İsteklilerde aranılacak şartlar:

A) Kanuni İkametgahı olması,

B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri vermesi,

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

F) Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 6.269,49 TL(altı bin iki yüz altmış dokuz Türk Lirası)’lik Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

G-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu

I) Diğer belgeler:

Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen kriterleri ortak girişim yapısı içerisindeki bir ya da birden fazla isteklinin karşılaması gereklidir.